AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Lexislación · Normativa

Índice corrector pola compra de pensos aplicable na Declaración da Renda 2010

27 / Abril / 2011

O Ministerio de Economía e Facenda, ven de publicar unha Orde pola que permite aplicar un índice corrector pola compra de pensos a terceiros, dun 0,65.

O motivo é o elevado impacto que tivo o incremento do prezo dos pensos durante o ano 2010.

Deste xeito, no artigo 2 desta Orde reduce, para o exercício 2010, o índice corrector por pensos adquiridos a terceiros aplicable ás actividades gandeiras.

Por outra banda, fixa o índice de rendemento neto para a actividade de vacún de leite nun 0,20

 

 Orde EHA/1034/2011, do 25 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2010 os índices de rendemento neto e o índice corrector por pensos adquiridos a terceiros aplicables no método de estimación obxectiva do Imposto sobre e las Personas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

No anexo I de la Orde EHA/99/2010, do 28 de xaneiro, por a que se desenvolven para o ano 2010 o método de estimación obxectiva do Imposto sobre ta de las Personas Físicas e o réxime especial simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido, aprobáronse os signos, índices ou módulos aplicables ás actividades agrícolas e gandeiras que determinen o rendemento neto da súa actividade económica conforme ao devandito método.

No artigo 37.4.1.º do Regulamento do Imposto sobre ta de las Personas Físicas, aprobado polo Real Decreto 439/2007, do 30 de marzo, establécese que cando o desenvolvemento de actividades económicas, ás que fose de aplicación o método de estimación obxectiva, vísese alterado por incendios, inundacións ou outras circunstancias excepcionais que afectasen a un sector ou zona determinada, o Ministro de Economía e Facenda poderá autorizar, con carácter excepcional, a redución dos signos, índices ou módulos.

A este respecto, o Ministerio de Medio, e Medio Rural e Mariño emitiu informe polo que se pon de manifesto que durante 2010 se produciron circunstancias excepcionais no desenvolvemento das actividades agrícolas e gandeiras que aconsellan facer uso da autorización contida no citado artigo 37.4.1.º do Regulamento do Imposto sobre Físicas.

Desta forma, en primeiro lugar, o artigo 1 desta Orde aproba a redución dos índices de rendemento neto aplicables en 2010 polas actividades agrícolas e gandeiras afectadas por circunstancias excepcionais, as cales se localizan en determinadas zonas xeográficas.

Por razóns dunha maior claridade para aplicar esta medida optouse por englobar estas reducións nun anexo, no cal se agrupan as reducións por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriais e actividades.

En segundo lugar, como consecuencia do elevado impacto que tivo o incremento do prezo dos pensos durante o período impositivo 2010, o artigo 2 reduce, para o devandito exercicio, o índice corrector por pensos adquiridos a terceiros aplicable ás actividades gandeiras.

Artigo 1. Redución dos índices de rendemento neto, aplicables en 2010, polas actividades agrícolas e gandeiras afectadas por circunstancias excepcionais.

Os índices de rendemento neto aplicables en 2010 ás actividades agrícolas e gandeiras desenvolvidas nos ámbitos territoriais definidos no anexo da presente Orde serán os contidos neste.

Artigo 2. Redución do índice corrector aplicable en 2010 por pensos adquiridos a terceiros.

O índice corrector previsto na instrución 2.3.d) do anexo I de la Orde EHA/99/2010, do 28 de xaneiro, por a que se desenvolven para o ano 2010 o método de estimación obxectiva do Imposto sobre a renda das persoas físicas e o réxime especial simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido, quedará fixado, para o período impositivo 2010, no 0,65.

Enlace O AGRO - TVG

 

RECRIA GENÓMICA

DESAFIO FRISONA

MOEXMU 2023

Ordenación granxas de vacún


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad